Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ubytování v Apartmánech - Růže,

Lipová - lázně 6, 790 61

čl. I
Předmět všeobecných podmínek

1. Ing. Jiří Vejrosta, IČO: 72309270, (dále jen Dodavatel) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb - ubytování (dále jen Služby) fyzické nebo právnické osobě (dále jen Odběratel), které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Dodavatelem a Odběratelem.

2. Smluvní vztahy, které nejsou upraveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.

čl. II
Objednávání služeb a uzavření smlouvy

1. Pobyt v Apartmánech - Růže si Odběratel objedná písemnou objednávkou, kterou zašle poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu: info@apartmany-ruze.cz. Po řádně vystavené a podané objednávce je Odběratel svou objednávkou vázán.

2. Vystavená objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • jméno a příjmení Odběratele,
 • datum narození a adresa trvalého bydliště Odběratele,
 • telefon Odběratele,
 • typ apartmánu a počet osob,
 • termín a délka pobytu.

3. Dále objednávka musí obsahovat:

 • rozsah ubytovacích služeb,
 • datum vystavení objednávky.

4. Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu, uvedených do evidenční knihy (kniha ubytovaných hostů a domovní kniha evidence cizinců), odpovídá objednávající Odběratel.

5. Objednávka Odběratele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Dodavatelem, kterou vzniká mezi Odběratelem a Dodavatelem smluvní vztah o prodeji služeb ubytování.

6. Zasláním objednávky Dodavateli Odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Dodavatele: www.ubytovani-jeseniky-apartmany.cz .

čl. III
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Základní práva Odběratele:

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Dodavatelem. K čerpání služeb opravňuje Odběratele potvrzení pobytu vystavené Dodavatelem,
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Dodavateli známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Odběratel souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Dodavatel zpracovával chráněné osobní údaje Odběratele, včetně rodného čísla, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění ze smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

2. Základní povinnosti Odběratele:

 • obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Odběratel v den nástupu prokáže na recepci průkazem totožnosti, potvrzením objednávky Dodavatele a dokladem o zaplacení služeb,
 • dodržovat stanovený program a předpisy Dodavatele,
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních odběratelů Dodavatele a uhradit případnou škodu, kterou Odběratel způsobil Dodavateli nebo ostatním odběratelům služeb.

3. Povinnosti Dodavatele:

 • zajistit Odběrateli poskytnutí služeb specifikovaných v potvrzené objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout Odběrateli služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat Odběratele o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Dodavateli známy,
 • při zpracovávání osobních údajů Odběratele je Dodavatel povinen dbát, aby Odběratel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

čl. IV
Platební podmínky

1. Všechny ceny služeb ubytování - pobytu, jsou uvedeny v nabídkových listech a v příslušných cenících a zahrnují služby v nich uvedené.

2. Úhradu objednaného pobytu provádí Odběratel formou 100% platby za jím objednané a Dodavatelem potvrzené služby. Platba musí být uhrazena nejpozději před nástupem na pobyt, není-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak. Dodavatel je oprávněný po Odběrateli požadovat platbu depozitu. O tomto je Dodavatel povinen informovat Odběratele písemně v potvrzení objednávky. Tento depozit bude po ukončení ubytování a odevzdání klíčů od apartmánu Odběrateli vrácen zpět a slouží jako garance pro případné škody způsobené Odběratelem v průběhu ubytování.

3. Způsob úhrady:

 • bankovním převodem
 • v hotovosti

bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 2769511044/5500

4. Nebude-li platba za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, může Dodavatel od potvrzené objednávky odstoupit.

5. V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem, je možné po dohodě pobyt uhradit na místě platbou v hotovosti. Úhrada pobytu musí být provedena na recepci Dodavatele a to před poskytnutím první služby.

6. Dodavatel není plátce DPH, ceny uvedené v ceníku a nabídkových listech jsou ceny konečné a neobsahují DPH. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby a veškeré atrakce využívá Odběratel na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku a za odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě Dodavatel neodpovídá.

čl. V
Odstoupení od smlouvy

1. Odběratel má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Dodavateli. Odběratel může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

 • do 7 dnů před dnem nástupu bez odstupného
 • od 06 dnů do nástupu 50% z celkové ceny pobytu

2. Dodavatel může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Odběratel nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech - úmrtí, živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

3. V případě stornované objednávky provede Dodavatel nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené částky Odběrateli s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

4. Dodavatel může odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Odběratele (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného pobytu), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a v Ubytovacím řádu Apartmánů-Růže, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek, a je zveřejněn na webových stránkách Dodavatele www.ubytovani-jeseniky-apartmany.cz a to bez nároku na další plnění. V případě hrubého porušení Ubytovacího řádu je Dodavatel oprávněn udělit sankci Odběrateli ve výši 5.000,- Kč s okamžitou splatností v hotovosti, odstoupit od smlouvy a okamžitě tak ukončit pobyt Odběratele všech spoluúčastníků pobytu, přitom nemá Odběratel nárok na jakoukoliv náhradu. Za hrubé porušení se považuje porušení zákazů specifikovaných v bodě 4. Ubytovacího řádu Dodavatele.

čl. VI
Reklamace

1. Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Dodavatele prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Odběrateli právo na reklamaci.

2. V případě reklamace je Odběratel povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u Dodavatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, bude sepsaná s Odběratelem písemná reklamace.

čl. VII
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Dodavatel má právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách Dodavatele www.ubytovani-jeseniky-apartmany.cz . Nesouhlasí-li Odběratel se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb ubytování, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.

3. Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. června 2023 a ruší všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád Apartmánů-Růže, který je společně s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněn na webových stránkách Dodavatele www.ubytovani-jeseniky-apartmany.cz .

Ubytovací řád Apartmánů - Růže, Lipová - lázně 6

 1. Objekt lze rezervovat jako celek, nebo po jednotlivých apartmánech. Naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, Odběratel však vždy zaplatí plnou cenu za celý objekt, nebo plnou cenu za požadovaný apartmán. U vyhlášených akcí - "Vánoční pobyt", "Silvestrovský pobyt" a "Velikonoční pobyt" platí podmínka přednosti pronájmu celého objektu, která se uplatňuje následujícím způsobem: - pokud není objekt 60 dní před vyhlášenou akcí závazně rezervován jako celek, teprve poté je možné rezervovat objekt po jednotlivých apartmánech.
 2. Minimální doba pobytů je v 2 nocí  Vyjma vyhlášených akcí, které mají své přesně stanovené podmínky a jsou vždy uvedeny v ceníku. Délka pobytu lze individuálně upravit po dohodě s Dodavatelem.
 3. Nástupy na pobyty jsou vždy v den zahájení pobytu mezi 17.00 - 19.00 hod, ukončení pobytu, je vždy poslední den pobytu nejpozději do 10.00 hod. Odběratel musí při nástupu na pobyt předložit Dodavateli objektu, nebo jeho zástupci, doklady totožnosti všech osob spoluúčastníků pobytu.
 4. V celém objektu platí přísný zákaz: - kouření, používání otevřeného ohně (vyjma plynové varné desky), odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa, svévolné navýšení počtu osob v objektu na nocleh, úmyslné poškozování nebo ničení objektu, nebo jeho zařízení, obtěžování ostatních ubytovaných a majitelů okolních nemovitostí nadměrným hlukem po 22.00 hod, používání veškeré zábavní pyrotechniky v objektu a jeho okolí (vyjma 31.12.).
 5. Odběratel nesmí nechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho okolí, za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Při každém opuštění objektu je Odběratel povinen celý objekt uzamknout, včetně uzavření oken. Všichni ubytovaní jsou povinni v celém objektu používat domácí přezůvky (vyjma kolárny-lyžárny). Bez souhlasu Dodavatele objektu je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení objektu. Odběratel je povinen udržovat v celém objektu a jeho bezprostředním okolí pořádek.
 6. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu, je Odběratel povinen neprodleně vyrozumět Dodavatele, nebo jeho zástupce, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových odběratelů - v opačném případě bude Dodavatel nárokovat na Odběrateli finanční kompenzaci za způsobenou škodu a ušlý zisk.
 7. Odběratel, který užívá objekt jako celek, nebo jako jednotlivé apartmány, je povinen během pobytu umožnit Dodavateli, nebo jeho zástupci vstup do objektu a všech jeho částí za účelem kontroly dodržování tohoto ubytovacího řádu, stavu objektu a za účelem provedení případných oprav nebo na základě jiných oprávněných důvodů. Dále je Odběratel povinen umožnit Dodavateli, nebo jeho zástupci provádění údržbových a servisních prací v celém objektu včetně venkovních prostor.
 8. Odběratel je povinen před ukončením pobytu uvést prostory do původního stavu, udělat po sobě základní úklid - umýt použité nádobí, zamést společné prostory, uložit věci na původní místa. Odběratel musí před ukončením pobytu provést řádné předání objektu, nebo apartmánu Dodavateli, nebo jeho zástupci. V případě zjištění poškození nebo zničení prostor objektu nebo jejich vybavení, je Odběratel povinen Dodavateli, nebo jeho zástupci uhradit vzniklou škodu ihned na místě. Dodavatel, nebo jeho zástupce je oprávněn tuto škodu uplatňovat po Odběrateli, jako na zástupci celé skupiny spoluúčastníků pobytu, popřípadě na osobě, která škodu způsobila, pokud je známa, a to včetně všech souvisejících nákladů a ušlého zisku. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli, nebo jeho zástupci, k řešení škodní události veškerou potřebnou součinnost.
 9. Tento Ubytovací řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. června 2023, je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek v Apartmánech - Růže. Je zveřejněn na webových stránkách Dodavatele www.ubytovani-jeseniky-apartmany.cz .